درباره تصویر و هنر ایران

جامی گفته است:
زان هنرمند می کند جانی    کش ستایش کند هنردانی
اثر هنری خلق می شود تا دیگران از آن بهره ببرند، هرچند، تاریخ هنر پر است از روایت هنرمندانی که گاه دست زمانه با ایشان یار نبوده و هنرشان نه چنان که باید یا در آن زمان که باید عرضه نشده است. «تصویر و هنر ایران» تلاش دارد تا فرصت برابری در اختیار تمامی هنرمندان قرار دهد تا آثارشان را ارائه نمایند.
هدف «تصویر و هنر ایران» خبررسانی، معرفی هنرمندان و روشن ساختن گوشه های پنهان هنر به هنردوستان است. با ما همراه شوید تا ابعاد ناشناخته ی هنر را ببینید و با هنرمندانی که نمی شناختید، بهتر آشنا شوید.