سیلی نقد: پدر پسر شجاع …

مهر ۱۰, ۱۳۹۷ 0

پدرِ پسرِ شژاع: پسرم! امروز کلاغ ها خبر دادند همراه شیپورچی و اون رفقاش داشتین سیگار می کشیدین. پسر شژاع: پدر! پدر! دروغه، تکذیب می […]

هنر، جامعه و زيبايي شناسي ۱ تئودور آدورنو - تلخیص و گزینش: ش. ص. زاهدی

شهریور ۱۱, ۱۳۹۷ 0

تئودور آدورنو – تلخیص و گزینش: ش. ص. زاهدی   فقدان قطعيت امروزه ناگفته پيداست که هيچ از آنچه مربوط به هنر است، ناگفته و، […]

1 2